PRIVACYVERKLARING

 

Golf en recreatiepark ’t Caves, gevestigd te Wintelre, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Golf en recreatiepark ’t Caves Veneind 5 5513 NE Wintelre 040-2051805 www.hetcaves.nl

Golf en recreatiepark ’t Caves verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Bankrekeningnummer

Met welke doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Golf en recreatiepark ’t Caves verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– Verzenden van een nieuwsbrief en/of reclamefolder

– Het aan- of afmelden t.b.v. registratie bij derden

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Golf en recreatiepark ’t Caves houdt een register van verwerkingsactiviteiten bij.

Golf en recreatiepark ‘t Caves draagt zorg voor een zorgvuldige en veilige verwerking van uw persoonsgegevens, overeenkomstig de eisen uit de privacywetgeving. De toegang tot uw gegevens in papieren documenten en in computerbestanden is beveiligd en afgeschermd voor onbevoegden. Papieren documenten worden regelmatig opgeschoond. Computerprogramma’s en dataopslag worden beveiligd door virusscanners en updates. De beveiligingsmaatregelen worden voortdurend gecontroleerd.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Golf en recreatiepark ’t Caves bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor uw persoonsgegevens. Al uw persoonsgegevens blijven bewaard zolang u lid bent van de golf- of biljartvereniging of gebruik maakt van een plaats op onze camping of van onze groepsaccommodaties. Zodra u besluit de golf- of biljartvereniging of jaarplaats te verlaten, blijven uw gegevens gedurende twee jaar bewaard in ons archief. Hierna worden al uw persoonsgegevens verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Golf en recreatiepark ’t Caves deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Golf en recreatiepark ’t Caves blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Golf en recreatiepark ’t Caves en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar administratie@hetcaves.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op uw verzoek.

Golf en recreatiepark ’t Caves wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Gebruik van cookies

Golf en recreatiepark ’t Caves maakt gebruik van Google Analytics om het gebruik van de website te verbeteren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van cookies die geen gevolgen hebben voor de privacy van de bezoeker van de website.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Golf en recreatiepark ’t Caves neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn

of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Christel Tondeur via administratie@hetcaves.nl.